Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

11. zasadnutie OZ 25.6.2024

SÚBOR VIDEO
Dátum: 21.06.2024
Počet videní: 424
1 min. čítania

Prinášame Vám podklady k 11. zasadnutiu obecného zastupiteľstva

Prinášame Vám podklady k 11. zasadnutiu obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 25.6.2024 o 9,00 hod. v Kultúrnom dome.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka Veľkosť: 170.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
Odpovede na interpelácie Veľkosť: 560.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2024
11. OZ podklady
Súbory, ktoré obsahuje archív: Delegovanie ƒlenov do Rady τkoly Mµ Komenského 1.pdf, Dodatok ƒ. 5 k zria╘ovacej listine Základná τkola.pdf, Informacia o investicnom zamere.pdf, Informacia o postupe prac na projekte noveho pavilonu.pdf, Informácia o stave obstarávania nového územného plánu obce.pdf, Informácia o zmene organizaƒnej τtruktúry.pdf, Interpelácie a informácia o vybavení interpelácií.pdf, Kontrola plnenia uznesení.pdf, MP/Majetkovopravne vysporiadanie nehnutelnosti/1.Navrh na schvalenie zriadenia vecneho bremena.pdf, MP/Majetkovopravne vysporiadanie nehnutelnosti/10. BOT zamer najmu v KD.pdf, MP/Majetkovopravne vysporiadanie nehnutelnosti/2. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena.pdf, MP/Majetkovopravne vysporiadanie nehnutelnosti/3. Zamer na odkúpenie obecného pozemku p.Kuruc.pdf, MP/Majetkovopravne vysporiadanie nehnutelnosti/4. Ziadost o odkupenie obecného pozemku Gecova.pdf, MP/Majetkovopravne vysporiadanie nehnutelnosti/5. Ziadost o odkupenie casti ob pozemku Bencek.pdf, MP/Majetkovopravne vysporiadanie nehnutelnosti/6. Ziadost prenajom KD.pdf, MP/Majetkovopravne vysporiadanie nehnutelnosti/7. Ziadost o prenajom Tom Sawyer.pdf, MP/Majetkovopravne vysporiadanie nehnutelnosti/8. Ziadost o prenajom priestorov A. Nagy.pdf, MP/Majetkovopravne vysporiadanie nehnutelnosti/9. Predlzenie najomnej zmluvy na HOrnom dvore.pdf, MP/Majetkovopravne vysporiadanie nehnutelnosti/Obsah.pdf, Návrh na úpravu rozpoƒtu ƒ. 2.pdf, Návrh Rokovacieho poriadku.pdf, Návrh VZN ƒiastoƒná úhrada.pdf, Návrh VZN ktor∞m sa vyhlasuje záväzná ƒas£ územného plánu obce Bernolákovo .pdf, Návrh VZN podmienky prideûovania nájomn∞ch bytov po pripomienkach.pdf, Návrh Závereƒného úƒtu za rok 2023.pdf, Návrh_opakované_uzatvorenie zmlúv o nájme bytu_bytov∞ dom_Hlavná 112.pdf, Odpovede na interpelacie.pdf, Plán kontrolnej ƒinnosti II.polrok 2024-OZ.pdf, Prerokovanie protestu prokurátora .pdf, Správa o stave nájomn∞ch bytov za rok 2023.pdf, Správa o v∞sledku kontroly- S£aºnosti a petície r. 2021 - 2023.pdf, Správa z vykonanej kontroly -Pohrebisko -VZN ƒ. 5 a VZN ƒ. 6.pdf, Stanovisko k závereƒnému úƒtu 2023.pdf, Vymenovanie zapisovateûa komisie v∞stavby.pdf, Zaradenie do siete, Kuchyσa Zµ.pdf, Zásady hospodáreniaa nakladania s majetkom obce Bernolákovo.pdf
Veľkosť: 26.5 MB Formát: zip Dátum: 24.6.2024
Uznesenia Veľkosť: 1.49 MB Formát: pdf Dátum: 4.7.2024

Video