Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Riešenia pre základné školstvo a kultúru v obci. Obec pripravuje výstavbu novej školy a multifunkčnej haly.

GALÉRIA
Dátum: 15.02.2021
Počet videní: 24
Riešenia pre základné školstvo a kultúru v obci. Obec pripravuje výstavbu novej školy a multifunkčnej haly. Obec Bernolákovo, či chceme al...

Riešenia pre základné školstvo a kultúru v obci. Obec pripravuje výstavbu novej školy a multifunkčnej haly.

Obec Bernolákovo, či chceme alebo nie, ašpiruje na miesto najväčšej obce na Slovensku. Obec Smižany (okr. Spišská Nová Ves), ktorá drží prvenstvo medzi obcami v najväčšom počte obyvateľov, naša obec s istotou v štatistikách predbehne už v tomto roku – 2021. Bernolákovo sa tak stane najväčšiu obcou na Slovensku na počet obyvateľov.

Školstvo je jednou s nosných tém vedenia obce Bernolákovo od prvého dňa. Za posledné roky sa počet detí v základnej škole takmer zdvojnásobil, zo 433 v roku 2013 na 822 v roku 2020. Detí v materskej škole pribudlo z 217 v roku 2013 na  355 a pribudlo by aj o niekoľko desiatok viac, len, žiaľ, už viac miesta v budovách nie je.

Z veľkých investícií sa za posledných 5 rokov podarilo okrem iného postaviť 10 triednu základnú školu, dostavať 2 triedy v materskej škole a otvoriť úplne novú materskú školu pre ďalších 96 detí a do výstavby ide aj druhá etapa pre ďalších 96 detí.

 

Areál na Školskej ulici prejde komplexnou zmenou

Pred rokom a pol sa zavedením obedov „zadarmo“, ktoré vôbec neboli zadarmo, keďže náklady na prípravu jedla boli vyššie ako dotácia od štátu, sa zo dňa na deň sa zvýšil počet stravníkov v školskej jedálni o 250 a školská jedáleň presiahla svoje kapacitné limity. Bolo preto potrebné vymyslieť náhradné riešenie do času vytvorenia trvalého plánu riešenia. V riešení bolo niekoľko desiatok verzií ako zamedziť zbytočnému migrovaniu detí medzi budovami škôl, dochádzaním za stravou medzi tromi objektami na Školskej ulici, Komenského ulici a jedálňou v areáli strednej poľnohospodárskej školy, kde dočasu sídli aj naša Základná umelecká škola. Obec dala vypracovať niekoľko štúdií a posudkov až nakoniec sa v poslaneckom zbore našla zhoda.

Budova „starej“ základnej školy na Školskej ulici má aktuálne 11 kmeňových tried pre vyučovanie, jedna trieda slúži ako telocvičňa a dve ako počítačové učebne. Deti sa po vyučovaní  presúvali do jedálne na Komenského ulici, aby sa naobedovali a často sa vracali späť do budovy na Školskej ulici do poobedného školského klubu.

V areáli vznikne úplne nová 10 triedna  budova školy s novou zborovňou, kabinetmi a plnohodnotnou jedálňou pre cca 200 stravníkov súčasne a modernou kuchyňou pre 550-600 stravníkov. Tým sa pokryjú potreby stravovania žiakov, zamestnancov školy, ale aj seniorov v obci.

Nové krídlo školy je umiestnené k severnému okraju parcely – paralelne s ulicou Poštová. S jestvujúcim objektom tak vytvára figúru tvaru písmena Z.

Nové krídlo svojim východným nárožím (do križovatky ulíc Orechová, Viničná a Poštová) akcentuje a dopovedá blok centrálnej zóny.

Na južnej strane sa tak do veľkej miery zachová jestvujúce detské ihrisko/Park.  Tento bude preorganizovaný a doplnený o novú výsadbu zelene. Do veľkej miery sa tiež zachovávajú všetky vzrastlé a hodnotné stromy v areáli. Parkovanie sa rieši pozdĺž Poštovej ulice.

Vyššie popísaný urbánny vzťah potom zakladá severo – južnú orientáciu pozdĺžnych fasád dostavby, ktorá vedie na dispozičný dvojtrakt. Ten je hmotovo pretavený do štíhleho kvádra.  Kváder je zastrešený valbovou strechou, vystupujú z neho dva menšie objemy – na rohu severnej fasády sú to priestory kabinetov, na rohu južnej fasády zasa jedáleň. Oba zastrešené extenzívnou zelenou strechou.

Toto je vhodná schéma pre komplex školy, na juh (do parku) sú orientované triedy. Na severnej strane je zasa obslužná chodba. Rozmery tried sú poňaté veľkoryso – odvodené od rozmeru tried v jestvujúcej budove. Okenné otvory sú väčšie kvôli svetlotechnickým požiadavkám, priestory tak budú dostatočne presvetlené a priečne vetrateľné.

Tektonika fasády a tvar strechy navrhovanej dostavby preberajú na seba znaky jestvujúceho domu z obdobia prvej ČSR (jedná sa o veľmi solídnu a kvalitnú architektúru, zachovanú vo výbornom stave) –pracuje s nimi rôznym spôsobom, abstrahuje ich a preberá fasádny rytmus okien.

Dostavba je spojená s pôvodným objektom spojovacím krčkom, v novej dostavbe je riešený aj výťah, a preto sa tak celý komplex školy stáva bezbariérovo prístupný, čomu je prispôsobené aj rozšírené hygienické zázemie.

Navrhovaná dostavba školy svojou rímsou a výškou strechy je v jednej nivelete s jestvujúcim objektom.  Namiesto masívneho sokla a suterénu je však v spodnej časti dostavby ďalšie podlažie – obsahujúce kuchyňu a jedáleň. Toto je umožnené charakterom okolitého terénu. Jedáleň a kuchyňa môžu byť využívané aj pre iné účely v mimoškolskom čase – toto zas umožňuje dispozičné riešenie, ktoré dovoľuje oddeliť kuchyňu a jedáleň prístupné samostatnými vchodmi od zbytku ostatnej školy.  Jedáleň bude možné v poobednom čase využívať napríklad pre schôdze alebo porady zborov, združení a organizácií pôsobiacich v obci, výstavy, plesy, vianočné alebo iné večierky a podobne.

Pri projektovaní budovy sa počítalo so smart riešeniami a efektívnym využívaním budovy po celý deň. Nové krídlo, ak by ho už raz základná škola nepotrebovala, alebo by sa zmenili potreby školy pre vyučovanie, sa dá dispozične úplne vyprázdniť a prestavať podľa aktuálnej potreby.  Pribudne príprava pre moderné technológie ako elektronicky uzatvárané vstupné dvere do školy, dochádzkový systém, kamerový a zabezpečovací systém.

Pri vstupe do školy budú vyhradené parkovacie boxy pre rýchly nástup a výstup.

Konštrukčne sa jedná o železobetónový dvojtrakt, s jedným radom stĺpov a nosnými obvodovými stenami, ktoré sú zateplené minerálnou vlnou podľa normových požiadaviek, omietnuté minerálnou pieskovou omietkou. Okná sú uvažované ako hliníkové s prevažne s fixným zasklením, opatrené otváracou klapkou. Uvažuje sa s vonkajším tienením južnej fasády. Deliace priečky sú uvažované ako murované.

Celý objekt šetrne narába s dažďovou vodou, zadržiava ju v nádržiach a spätne využíva na zavlažovanie okolitej zelene.

  1. Fáza

Urbanisticky- rovnako ako dostavba školy – je objekt situovaný do tesnej blízkosti Poštovej ulice, dopovedá tak uličnú čiaru a vymedzuje na južnej strane voľnú plochu určenú pre rekreáciu. Dom telocvične je z dôvodu značného objemu, ktorý je generovaný funkčnými požiadavkami  na prevádzku a ktorý je ale cudzí okolitej dedinskej zástavbe čiastočne zapustený pod okolitý terén.  Vďaka tomu je rímsa sály v najvyššom bode len cca 4,5 m nad okolitým terénom, čo pôsobí nerušivo.

Budova bude predovšetkým slúžiť ako telocvičňa pre deti zo základnej školy. Budú môcť cvičiť na vnútornom aj vonkajšom ihrisku podľa počasia súčasne.

Objem je tvorený dvoma hmotami: nižšou hmotou zázemia (v ktorom sú umiestnené šatne, toalety, sklad náradia, kabinety a priestranný foyer) a vystupujúcou hmotou telocvične. Nižší objem zázemí, zarezávajúci sa na západnej strane do terénu, je pokrytý intenzívnou zelenou strechou, čo má priaznivý vplyv na lokálnu mikroklímu v interiéri aj v exteriéri. Na streche haly sa nachádza multifunkčné ihrisko prístupné oceľovým schodiskom, fungujúce aj nezávisle na prevádzke domu.

Pohodlnou terénnou rampou alebo plytkým schodiskom sa zo zeleného predpriestoru na južnej strane  dá zísť do otvoreného pátia – ponoreného 3 metre voči okolitému terénu. Z pátia je cez priestor zádveria prístupné Foyer, situované pozdĺž telocvične. Oproti vstupným dverám je umiestnené zasklenie, ktoré umožňuje kontakt prichádzajúcim s dianím v samotnej sále.

Sála je taktiež prepojená spojovacou chodbou pod úrovňou terénu  s objektom školy. Do spojovacej chodby sa dá dostať aj výťahom s úrovne terénu. V čase sprístupnenia pre verejnosť sa spojovacia chodba na strane školy môže uzavrieť.

Sála je presvetlená rozsiahlym zasklením na južnej a severnej strane vo vrchnej časti objemu, na južnej strane bude toto zasklenie tienené.

Konštrukčne ide o železobetónovú monolitickú stavbu, zastrešenú predpätými ŽB prefabrikátmi. Fasáda je zateplená minerálnou vlnou a opatrená prevetrávaným plechovým obkladom.

Objekt je vybavený vzduchotechnikou s rekuperáciou a vďaka vegetačnej streche a vysokému nároku na tepelný  odpor obvodových konštrukcií spĺňa súčasné prísne normy pre hospodárenie s energiami.

Nebude to len telocvičňa. Priestor samotnej palubovky je 2,5 krát väčší ako súčasná sála v kultúrnom dome. Obec tak získa reprezentatívny priestor s kapacitou približne 500 osôb na usporadúvanie plesov, konferencií, divadelných predstavení, koncertov a podobne.

Zámer počíta aj s pretvorením celého areálu na Školskej ulici posunutím plotov základnej školy, vytvorením nových chodníkov s cyklochodníkmi, bude osadené nové workoutové ihrisko a z areálu tak vznikne čiastočne otvorené priestranstvo, ktoré sa stane súčasťou centra obce. Autobusová zastávka na Dukelskej ulici dostane úplne nový vzhľad a opravia sa povrchy chodníka a vozovky v okolí.  Školská ulica sa tak stane ešte ideálnejším miestom pre organizovanie trhov či jarmokov.

Na obci už sú vypracované posudky, analýzy, projektové dokumentácie pre stavebné povolenie, pre 1. fázu už bolo vydané stavebné povolenie a intenzívne sa momentálne pracuje na vybavení stavebného povolenia na 2. fázu. Stavebné povolenia budú súčasťou žiadosti o nenávratný finančných príspevok z fondov EÚ. Dostavba školy s novou kuchyňou by mala stáť približne 2,5 mil. € a multifunkčná hala približne 1,7 mil. €. Cena realizácie celého projektu sa odhaduje na 4,5-5 mil. €. S výstavbou, ak sa obci podarí získať finančné prostriedky, sa začne v roku 2022 a projekt by mal byť dokončený v prvej polovici roka 2024.

Týmto projektom ani zďaleka nekončíme a máme toho ešte veľa rozpracovaného. Čaká nás ešte trvalo vyriešiť priestory základnej umeleckej školy, zdravotného strediska, obecného úradu, cintorína a ďalších. Konečnú verziu Vám opäť predstavíme.

 

None

None