Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva – zaburinené pozemky

Dátum: 24.06.2021
Počet videní: 12
Vážení majitelia pozemkov  Obec Bernolákovo opätovne upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať ...

Vážení majitelia pozemkov

 

Obec Bernolákovo opätovne upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. V prípade nedodržiavania týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na veľký počet takto zanedbaných pozemkov, vyzývame všetkých majiteľov pozemkov k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.

Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon              č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011).

Každý vlastník, nájomca alebo správca pozemku je zo zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch a chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy.

Príslušným orgánom štátnej správy na ochranu poľnohospodárskej pôdy a integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania životného prostredia je Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, ktorý je oprávnený na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Upozorňujeme Vás, že Okresný úrad – lesný a pozemkový odbor môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR. Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, môže byť uložená pokuta až do výšky 995 EUR. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín !!!

Na výskyt zaburinených pozemkov v zastavanom území obce môžete upozorniť priamo Okresný úrad v Senci – pozemkový a lesný odbor, mailom: oplkamo.sc@minv.sk , listom: Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Do kópie kľudne dajte aj mail zivotne@bernolakovo.sk