Aktuálne číslo časopisu Bernolák

Vážení čitatelia,

s radosťou Vám prinášame ďalšie vydanie obecného časopisu. Do tohto čísla sme nezávisle na sebe obdržali viacero
príspevkov zaoberajúcich sa ekológiou. Niektoré v podobe úvah, iné už ako konkrétne skutky. Mňa osobne takáto
iniciatíva našich občanov veľmi teší, nakoľko verím, že sa jedná o tému hodnú nielen zamyslenia sa, ale aj zmeny
myslenia a konania.

Jakub Hanic
redakčná rada

NA STIAHNUTIE: casopis-Bernolak-2-2017 (.pdf)


 

Vyberáme z obsahu:

Dni obce v obrazoch
Pripomeňte si skvelú atmosféru
z akcie roka očami fotografa.
str. 2 – 3

Kultúrne leto
Prinášame Vám kompletný
program Kultúrneho leta a Čeklískeho
echa.
str. 8 – 9

Hrad Čeklís
Podrobnosti o výskume nájdete
v našom časopise aj online.
str. 16 – 17

Životné prostredie
Zamyslite sa nad naším vzťahom
k prírode a planéte, na ktorej žijeme.
str. 18 – 20

Bernolákovská burza kníh

Pozývame všetkých milovníkov literatúry, ale aj sympatizantov na burzu kníh, ktoré by inak skončili na knižnom cintoríne, ale vďaka vám ešte môžu ďalej plniť svoje poslanie.

Možno nenájdu trvalé miesto vo  vašej poličke, a stanú sa „putovnými“, no pocit, že ste centíky venovali na dobrú vec vás bude hriať pri srdci.

Naučme deti čítať knihy, budeme mať budúcnosť.

Všetka múdrosť sveta bola odjakživa ukrytá v knihách a internet je iba slabým odvarom toho, čo sa skrýva vo svetových knižniciach. Naučme aj naše deti poznať čaro papierových kníh. Svet je pretechnizovaný, preplnený informáciami, ale aj balastom…
Dajme deťom do rúk vhodnú knihu ako investíciu do našej budúcnosti.

14. MÁJ – DEŇ MATIEK

Starosta obce v spolupráci so Základnou školou, Materskou školou a Základnou umeleckou školou v Bernolákove pozýva všetky mamy pri príležitosti o s l a v y Dňa matiek v nedeľu 14.5.2017 o 15:00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu v Bernolákove.

Celoplošná deratizácia

Regionálny úrad  verejného zdravotníctva v zmysle § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva  na vykonanie celoplošnej deratizácie  v termíne do 15.5.2017 nasledovne:

  1. obec vykoná deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obce
  2. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu   v ich alebo nimi spravovaných objektoch , kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a skládok odpadov. Deratizácia môže byť vykonaná výlučne  prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.
  3. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch  využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Deratizácia môže byť vykonaná aj svojpomocne  v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zápis žiakov do ZUŠ

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy  v Bernolákove oznamuje, že Talentové skúšky nových žiakov do Základnej umeleckej školy v Bernolákove budú v dňoch 22. a 23. mája od 13:00 do 18:00 hod. v budove Spojenej školy (bývalá PTŠ) na Svätoplukovej ulici č. 38.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente:

2017-zapis-do-ZUS (.pdf)

Zmena prednosti v jazde. Lokalita JUH.

Važení občania,

od 1. mája 2017 začne na všetkých križovatkách v južnej časti obce platiť PREDNOSŤ VOZIDIEL PRICHÁDZAJÚCICH ZPRAVA (hovorovo pravidlo pravej ruky). Jedná sa o všetky križovatky vnútri obytnej zóny, ktorá je ohraničená ulicami Trnavská, Lúčna a Figová.

PREDNOSŤ VOZIDIEL PRICHÁDZAJÚCICH SPRAVA bude platiť na každej nasledujúcej križovatke vnútri obytnej zóny:

  1. od križovatky Trnavskej s Nevädzovou, Púpavovou, Dunajskou a Lesnou
  2. od križovatky Lúčnej s Jabloňovou
  3. od križovatky Figovej s Broskyňovou

V rámci zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Vás žiadame, aby ste zvýšili opatrnosť a pozornosť a prispôsobili Vašu jazdu motorovým vozidlom novým podmienkam.

Dovoľujeme si Vám opäť pripomenúť, že táto lokalita je označená značkou IP 28a – Obytná zóna, kde vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h.
Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V tejto zóne sa musíte navzájom rešpektovať.

Napriek uvedenému dopravnému značeniu je veľa vodičov, ktorí túto značku nerešpektujú a tým ohrozujú bezpečnosť občanov. Vznikajú tým zbytočné konflikty a napätie medzi susedmi. Tomuto všetkému sa dá ľahko predísť uvedomením si zložitej dopravnej situácie v tejto lokalite a rešpektovaním dopravného značenia.

Prosíme Vás o spoluprácu, informujte svojich známych a susedov o zmene dopravného značenia od 1. mája 2017 (prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava) a dodržujte najvyššiu dovolenú rýchlosť v tejto lokalite. Prispejete tým k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, bezpečnosti cyklistov a chodcov a zároveň upokojíte dopravu.

 

Za spoluprácu ďakujeme.

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

 

diskusia k tejto téme:
https://www.bernolakovo.sk/diskusne-forum/tema/zmena-prednosti-v-jazde-lokalita-juh/

Práve vyšlo nové číslo časopisu Bernolák – 1 – 2017

Veľká noc prináša zábavu. Veľká noc prináša šťastie. Veľká noc prináša nekonečné Božie požehnanie.
Veľká noc prináša lásku a sviežosť jari. Nech všetky tieto krásne veci, zavítajú aj do vašej rodiny
a usídlia sa tam počas celého roka.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov praje starosta obce,
zamestnanci obecného úradu a redakčná rada časopisu Bernolák.


Vyberáme z obsahu:

Zmena dopravy
Referát dopravy informuje o zmenách v južnej časti obce.
str. 2

Deň na dvoch kolesách
Príďte podporiť podujatie so zápisom do knihy rekordov.
str. 18

Beh pre beh
Online prihlasovanie na 4. ročník dobročinného behu je spustené.
str. 18

Voda v Bernolákove
Aké peripetie sprevádzali zavedenie pitnej vody do našej obce?
str. 20

CELÝ ČASOPIS V PDF FORMÁTE SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU:
casopis-Bernolak-1-2017.pdf

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) zapojiť sa do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene.

Z tohto dôvodu Obecný úrad žiada občanov, aby na obecnom úrade nahlásili ako budú s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom nakladať.

  1. Formou vývozu – zakúpením hnedej smetnej nádoby (objem 120 l) s vývozom 1x za 14 dní
  2. Domácim kompostovaním – kompostérom zakúpeným alebo vlastne vyrobeným

Na tento účel obyvateľ Bernolákova podá na Obecný úrad, referát životného prostredia, Bernolákovo „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti. Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Náklady na zberné nádoby znáša obyvateľ a obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. 

 

Do hnedej zbernej nádoby vhadzujte:

  • kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

a nevhadzujte:

  • odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky

 

ŽIADOSŤ  O  ZAPOJENIE   SA   DO   SYSTÉMU   ZBERU   ODPADU  ZO   ZÁHRAD

FORMULÁR: ziadost-o-zapojenie-do-zberu-BRO-Bernolakovo (.pdf)