Celoplošná deratizácia

Regionálny úrad  verejného zdravotníctva v zmysle § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva  na vykonanie celoplošnej deratizácie  v termíne do 15.5.2017 nasledovne:

  1. obec vykoná deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obce
  2. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu   v ich alebo nimi spravovaných objektoch , kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a skládok odpadov. Deratizácia môže byť vykonaná výlučne  prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.
  3. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch  využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Deratizácia môže byť vykonaná aj svojpomocne  v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Súťaž „Do práce na bicykli“ (aktualizované)

Obec Bernolákovo sa aj tento rok zaregistrovala do súťaže „Do práce na bicykli“
Registrovať sa môžu 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca máj dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže. Registrácia tímov je možná až do 5.5.2017.

 

Správa z podujatia: Modrý piatok – téma Čeklísky hrad

V Modrom salóniku Kultúrneho domu sa 7.4. konalo ďalšie z cyklu podujatí Modrý piatok.

Tentokrát bolo venované archeologickému výskumu na jednom z najzaujímavejších objektov v obci, Čeklískemu hradu.
Porozprávať na túto tému prišiel najpovolanejší, archeológ PhDr. Zdeněk Farkaš zo Slovenského národného múzea. Dr. Farkaš sa venuje výskumu na Čeklískom hrade od počiatku a preto jeho informácie boli veľmi rozsiahle. Ponúkol návštevníkom podujatia množstvo zaujímavých, zväčša nepublikovaných detailov o hrade i obci dávnych rokov.

Hudbou a piesňami spríjemňovalo večer duo Ivan Tery Zeman a Ján Činčura, ktorí bernolákovskému publiku nie sú neznámi.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mmz18XAt6jY&feature=youtu.be

Zápis žiakov do ZUŠ

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy  v Bernolákove oznamuje, že Talentové skúšky nových žiakov do Základnej umeleckej školy v Bernolákove budú v dňoch 22. a 23. mája od 13:00 do 18:00 hod. v budove Spojenej školy (bývalá PTŠ) na Svätoplukovej ulici č. 38.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente:

2017-zapis-do-ZUS (.pdf)

Zmena prednosti v jazde. Lokalita JUH.

Važení občania,

od 1. mája 2017 začne na všetkých križovatkách v južnej časti obce platiť PREDNOSŤ VOZIDIEL PRICHÁDZAJÚCICH ZPRAVA (hovorovo pravidlo pravej ruky). Jedná sa o všetky križovatky vnútri obytnej zóny, ktorá je ohraničená ulicami Trnavská, Lúčna a Figová.

PREDNOSŤ VOZIDIEL PRICHÁDZAJÚCICH SPRAVA bude platiť na každej nasledujúcej križovatke vnútri obytnej zóny:

  1. od križovatky Trnavskej s Nevädzovou, Púpavovou, Dunajskou a Lesnou
  2. od križovatky Lúčnej s Jabloňovou
  3. od križovatky Figovej s Broskyňovou

V rámci zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Vás žiadame, aby ste zvýšili opatrnosť a pozornosť a prispôsobili Vašu jazdu motorovým vozidlom novým podmienkam.

Dovoľujeme si Vám opäť pripomenúť, že táto lokalita je označená značkou IP 28a – Obytná zóna, kde vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h.
Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V tejto zóne sa musíte navzájom rešpektovať.

Napriek uvedenému dopravnému značeniu je veľa vodičov, ktorí túto značku nerešpektujú a tým ohrozujú bezpečnosť občanov. Vznikajú tým zbytočné konflikty a napätie medzi susedmi. Tomuto všetkému sa dá ľahko predísť uvedomením si zložitej dopravnej situácie v tejto lokalite a rešpektovaním dopravného značenia.

Prosíme Vás o spoluprácu, informujte svojich známych a susedov o zmene dopravného značenia od 1. mája 2017 (prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava) a dodržujte najvyššiu dovolenú rýchlosť v tejto lokalite. Prispejete tým k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, bezpečnosti cyklistov a chodcov a zároveň upokojíte dopravu.

 

Za spoluprácu ďakujeme.

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

 

diskusia k tejto téme:
https://www.bernolakovo.sk/diskusne-forum/tema/zmena-prednosti-v-jazde-lokalita-juh/

Práve vyšlo nové číslo časopisu Bernolák – 1 – 2017

Veľká noc prináša zábavu. Veľká noc prináša šťastie. Veľká noc prináša nekonečné Božie požehnanie.
Veľká noc prináša lásku a sviežosť jari. Nech všetky tieto krásne veci, zavítajú aj do vašej rodiny
a usídlia sa tam počas celého roka.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov praje starosta obce,
zamestnanci obecného úradu a redakčná rada časopisu Bernolák.


Vyberáme z obsahu:

Zmena dopravy
Referát dopravy informuje o zmenách v južnej časti obce.
str. 2

Deň na dvoch kolesách
Príďte podporiť podujatie so zápisom do knihy rekordov.
str. 18

Beh pre beh
Online prihlasovanie na 4. ročník dobročinného behu je spustené.
str. 18

Voda v Bernolákove
Aké peripetie sprevádzali zavedenie pitnej vody do našej obce?
str. 20

CELÝ ČASOPIS V PDF FORMÁTE SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU:
casopis-Bernolak-1-2017.pdf

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) zapojiť sa do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene.

Z tohto dôvodu Obecný úrad žiada občanov, aby na obecnom úrade nahlásili ako budú s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom nakladať.

  1. Formou vývozu – zakúpením hnedej smetnej nádoby (objem 120 l) s vývozom 1x za 14 dní
  2. Domácim kompostovaním – kompostérom zakúpeným alebo vlastne vyrobeným

Na tento účel obyvateľ Bernolákova podá na Obecný úrad, referát životného prostredia, Bernolákovo „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti. Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Náklady na zberné nádoby znáša obyvateľ a obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. 

 

Do hnedej zbernej nádoby vhadzujte:

  • kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

a nevhadzujte:

  • odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky

 

ŽIADOSŤ  O  ZAPOJENIE   SA   DO   SYSTÉMU   ZBERU   ODPADU  ZO   ZÁHRAD

FORMULÁR: ziadost-o-zapojenie-do-zberu-BRO-Bernolakovo (.pdf)

Poďakovanie Adamovi Šípošovi

Vážená obecná polícia

Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za nahlásenie poruchy a úniku plynu spoločnosti SPP, hlavne Vášmu kolegovi p. Šípošovi, ktorý išiel okolo (ulica Tajovského) a daný únik zaregistroval a nahlásil.

Naštastie sa nič vážne nestalo a do pár hodín bola porucha (vadné tesnenie) odstránená zamestnancami SPP.

Za promntnost a ochotu Obecnej polície ešte raz pekne ďakujeme.

– Bolediš & Boldišová Tajovskeho 28/A –