Územno-technické nároky občanov reagujúce na spoločenské zmeny značne obmedzili použiteľnosť pôvodnej územno-plánovacej dokumentácie obce.
Zámery rozvoja obce vychádzajú aj z prirodzených potrieb trhového hospodárstva obce a podnikania obyvateľov.
Na základe týchto skutočností Obecný úrad Bernolákovo objednal vypracovanie nového územného plánu sídelného útvaru obce Bernolákovo.
Riešenie územného sídelného útvaru je vymedzené v rámci katastrálneho územia plochami dnešného zastavaného územia obce a k nemu priliehajúcich území navrhnutých pre rozvoj sídla, pričom sú rešpektované záujmy vlastníkov pôdy a ich podnikateľské zámery.
Plošný nárast predstavuje cca 90% pôvodného rozsahu a je navrhnutý do dvoch etáp so zámerom postupného rozširovania obce.