Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedal špecifikám našej obce a potrebám našich občanov.

Bol spracovaný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov. Snahou je, aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele v ňom stanovené. Vďaka tomu sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať finančné prostriedky obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité.

Dokument je podkladom nielen pre pracovníkov vykonávajúcich sociálnu službu, ale pre všetkých obyvateľov obce.

2012-komunitny-plan-Bernolakovo-IIa (.pdf)

2012-komunitny-plan-Dotaznik-pre-obcanov (.pdf)