Separovaný zber elektronického odpadu

Oznamujeme občanom, že v obci sa bude konať separovaný zber elektronického odpadu dňa 13.06.2018 (stredu) od 08:00 hod.

V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia.

Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Bezpríspevkový odber krvi

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove organizuje, s finančnou podporou obce Bernolákovo, bezpríspevkový odber krvi, na ktorý pozýva všetkých občanov, ktorý môžu darovať svoju krv.

Odber  sa uskutoční 19. júna 2018 v Kultúrnom dome v Bernolákove v čase od 8,00 hod do 10,30 hod.

Pred odberom je treba dožať obvyklú diétu!

Výberové konanie na voľné pracovné miesto – referent stavebného úradu

Obec Bernolákovo v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Obecnom úrade v Bernolákove  a vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto.

Názov funkcie:   Referent stavebného úradu

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania alebo prax v stavebnom konaní
 • občianska bezúhonnosť
 • komunikačné schopnosti, profesionálne vystupovanie

Náplň práce:

 • vedenie územných konaní a príprava a vydávanie územných rozhodnutí
 • vedenie stavebných konaní a príprava a vydávanie stavebných rozhodnutí
 • vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí
 • prerokovávanie priestupkov a správnych deliktov
 • zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu
 • vedenie a vydávanie ďalších konaní predmetnej agendy

Termín nástupu:   dohodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overená fotokópia dokladu o vzdelaní
 • motivačný list
 • podpísaný štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesaice
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Ponuka:   plný pracovný úväzok

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 25.04.2018  na adresu Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo označte heslom „VK referent stavebného úradu – neotvárať“

Ďalšie informácie: tel. 0905 271 382, Ľubomíra Šuvadová

PRÍLOHA: Výberové-konanie-na-voľné-pracovné-miesto.pdf