MUDr. Žitňanová oznamuje

MUDr. Žitňanová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 20.4.2018 a 23.4.2018 neordinuje z dôvodu účasti na školení.

Zastupuje MUDr. Jana Bendová vo Veľkom Bieli počas ordinačných hodín.

Nádoby na bioodpad + vývoz

Oznamujeme občanom, že nádoby na bioodpad si budú môcť zakúpiť v priestoroch Obecného úradu počas stránkových hodín od 23.04.2018.

Odvoz bioodpadu sa bude uskutočňovať počas celého roka každý párny týždeň vo štvrtok.

Vývoz nádob prebieha v čase od 6:00 – 20:00 a z toho dôvodu je lepšie nádobu vyložiť večer pred vývozom na viditeľné miesto.

 

Výberové konanie na voľné pracovné miesto – referent stavebného úradu

Obec Bernolákovo v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Obecnom úrade v Bernolákove  a vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto.

Názov funkcie:   Referent stavebného úradu

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania alebo prax v stavebnom konaní
 • občianska bezúhonnosť
 • komunikačné schopnosti, profesionálne vystupovanie

Náplň práce:

 • vedenie územných konaní a príprava a vydávanie územných rozhodnutí
 • vedenie stavebných konaní a príprava a vydávanie stavebných rozhodnutí
 • vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí
 • prerokovávanie priestupkov a správnych deliktov
 • zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu
 • vedenie a vydávanie ďalších konaní predmetnej agendy

Termín nástupu:   dohodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overená fotokópia dokladu o vzdelaní
 • motivačný list
 • podpísaný štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesaice
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Ponuka:   plný pracovný úväzok

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 25.04.2018  na adresu Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo označte heslom „VK referent stavebného úradu – neotvárať“

Ďalšie informácie: tel. 0905 271 382, Ľubomíra Šuvadová

PRÍLOHA: Výberové-konanie-na-voľné-pracovné-miesto.pdf

STAVEBNÝ ÚRAD OZNAMUJE

Dňa 17.4.2018 Ing. Martin Guldan, Phd. (Stavebný úrad) oznámil okamžitý nástup na materskú dovolenku.

Prosíme občanov o pochopenie situácie.

Na novom personálnom obsadení intenzívne pracujeme.

STRÁNKOVÉ HODINY – DOČASNÁ ZMENA

Dňa 19. apríla 2018 (štvrtok, nestránkový deň) bude z organizačných dôvodov obecný úrad zatvorený.

Dňa 20. apríla 2018 (piatok) bude z organizačných dôvodov zatvorený stavebný úrad, referát územného plánovania a referát životného prostredia, ostatné referáty budú otvorené podľa bežných stránkových hodín.

Straty a nálezy…

Pripomíname nález glukomera pri predajni potravín Billa. Zároveň je na obecnom úrade uložený tablet, ktorý sa našiel pri predajní potravín Jednota. Majitelia si zariadenia môžu prevziať na Obecnom úrade Bernolákovo, Hlavná 111.

Výberové konanie – škôlka Reca

Obec Reca vyhlasuje
v zmysle § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie  funkcie riaditeľa

Materskej školy 24, 925 26 Reca, s predpokladaným nástupom 1. júl 2018.

VIAC INFO V PRÍLOHE: VK-skolka-Reca.pdf