Menu
 

 

 
   
OBECNÝ ÚRAD BERNOLÁKOVO


Sídlo: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Tel: 02/ 4599 3911, 4599 3763
Fax: 02/ 4599 3763, 02/ 45993 911 klapka 116 
e-mail : obec@bernolakovo.sk

Telefónny zoznam úradu - oddelenia referaty

Stránkové hodiny:
PONDELOK  8.00 - 18.00
UTOROK zatvorené
STREDA  7.30 - 16.00
ŠTVRTOK nestránkový deň
PIATOK 7.30 - 12.00


Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00

 
Správne poplatky, ktoré vyberá Obec Bernolákovo za úkony a konania sú uvedené 
v sadzobníku správnych poplatkov, 
ktorý upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Informácie, spojovateľka:


Renáta Holická, tel. 02/ 4599 3911, kl.101
Starosta obce :


Ing. Ľubomír Poór, tel.: 02/ 4599 3763; 
02/ 45993920, kl. 108
Zástupca starostu:


JUDr. Stanislav Bečica tel.: 02/ 4599 3763; 
02/4599 3920, klapka: 108
Sekretariát starostu a zástupcu starostu:

Júlia Hrablíková,  tel.: 02/ 4599 3763; 
02/4599 3920, klapka: 108
Oddelenie ekonomických činností, daní a poplatkov


Referát ekonomických činností:


Mária Nagyová,  tel. 02/ 4599 3911, kl.113

Michaela Bubeníková tel. 02/ 4599 3911, kl.118

Referát daní a poplatkov a podnikateľských aktivít :

Alena Polgárová,  tel.: 02/4599 3911, kl.102
Oddelenie správy majetku, ŽP, a prevádzkových činností


Referát správy majetku a prevádzkových činností:

Ing. Dušan Peťovský  tel.: 02/4599 3911, kl.111


mobil tel : 0905 55 05 62


Referát ochrany životného prostredia:

Daniela Hammerschmiedtova
tel: 02/4599 3911, kl.107
 daniela.hammerschmiedtova@bernolakovo.sk


mobil tel : 0905 55 14 64

Oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy


Referát - Stavebný úrad:


Ing. Ivan Dutka tel: 02/4599 3911, kl.103

Ing. Katarína Kovalčíková tel: 02/4599 3911, kl.120  katarina.kovalcikova@bernolakovo.sk

Referát - priestupkov :


JUDr. Daniela Tenczerová
(každý pondelok od 13.00 do 18.00 hod.)
tel: 02/4599 3911, kl.103

Referát územného plánovania a dopravy:

Ing. Martin Berčík, tel: 02/4599 3911, kl.106


mobil tel : 0908 59 19 59


Referát drobných stavieb a číslovania budov:

Dagmar Prikopská,  tel: 02/4599 3911, kl.117


mobil tel : 0907 11 33 11

Oddelenie vnútorných vecí


Referát personalistiky, bezpečnosti pri práci a CO:

Helena Čambalová,  tel: 02/ 4599 3911, kl.114

Matrika, referát evidencie obyvateľstva a školstva:

Lubica Kuchtová,  tel.:02/ 4599 3911, kl.104

Referát podateľna, výpravňa, písomností :

Renáta Holická,  tel. 02/ 4599 3911, kl.101
Oddelenie kultúry, športu, soc. vecí a obecná knižnica


Referát sociálnych vecí, zdravotníctva a pokladňa:

Jana Múčková,  tel.: 02/ 4599 3911, kl.105

Referát kultúry a športu :

Andrea Grebečiová
poverená vedením KD

02/45993911 kl.115


KNIŽNICA tel: 02/4599 3922
Obecná polícia Bernolákovo

informácie 

Sídlo: Viničná 2, 900 27 Bernolákovo Tel: 02/ 4525 8308
Dom služieb (klub dôchodcov)


Sídlo: Viničná 2, 900 27 Bernolákovo Tel: 02/ 4599 3211 Kontakt: Elena Gažová
 

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk