RNDr. Monika Czupeková

referát ochrany životného prostredia

tel.: 02/40 200 607
mail: monika.czupekova@bernolakovo.sk

Referát združuje oblasť ochrany prírody a krajiny a oblasť odpadového hospodárstva v obci Bernolákovo.

Oblasť odpadového hospodárstva

– zabezpečuje všetky činnosti potrebné pre nakladanie s komunálnymi odpadmi na území obce
– vypracúca evidenčné listy odpadu a štatistické hlásenia o nakladaní s odpadom
– spolupracuje so zmluvnými firmami zabezpečujúcimi v obci vývoz odpadu
– zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v obci
– predáva nálepky na smetné nádoby
– spolupracuje s dobrovoľnými organizáciami pri čistení verejných priestranstiev obce
– spolupracuje pri projektoch v oblasti odpadového hospodárstva
– prijíma oznámenia o priestupkoch a rieši priestupky vo veci nakladania s odpadmi

Oblasť ochrany prírody a krajiny

– zadáva a kontroluje plán kosenia verejných priestranstiev
– vydáva rozhodnutia na výrub drevín a kríkov
– prijíma oznámenia o výruboch a orezoch drevín
– vydáva rozhodnutia o náhradnej výsadbe
– zabezpečuje realizáciu náhradnej výsadby
– spolupracuje pri projektoch v oblasti ochrany prírody a krajiny
– prijíma oznámenia o priestupkoch a rieši priestupky vo veciach ochrany zelene

Oblasť malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

– vydáva stanovisko k stavbe MZZ
– vydáva stanovisko k užívaniu MZZ
– prijíma oznámenia o priestupkoch a rieši priestupky vo veci znečisťovania ovzdušia

Ostatné

– zabezpečuje povinnosti obce pri deratizácii
– zabezpečuje informovanie občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu

Ďalšie informácie a tlačivá

Oblasť ochrany prírody a krajiny
– žiadosť o povolenie na výrub dreviny podáva občan v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, pričom je povinný uhradiť správny poplatok vo výške 10,-€ ako fyzická osoba, alebo 100,- € ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikať. Tlačivo žiadosti o výrub je možné vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo stiahnuť: tlacivo-vyrub (.pdf)

Oblasť odpadového hospodárstva
Vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu sa v obci uskutočňuje prostredníctvom 110 lit, 120 lit, 140 lit, 1100 lit typizovaných zberných nádob a veľkoobjemových kontajnerov.

Typizované zberné nádoby je v Bernolákove možné zakúpiť v Železiarstve na Hlavnej ulici č. 34 .

Poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov sú uvedené vo VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady, ktoré je zverejnené na webovej stránke obce. Upozornenie: Nálepky na smetné nádoby na nasledujúci kalendárny rok je možné si zakúpiť vždy počas mesiaca januára na ref. ŽP, presný termín bude oznámený obvyklým spôsobom v dostatočnom časovom predstihu.

Zoznam ulíc podľa dňa zberu komunálneho odpadu: 2013-zoznam-ulic-podla-dna-vyvozu (.pdf)

Separovaný zber v obci zahŕňa tieto komodity:

Zber PET fliaš a ostatných určených plastov vrecový systém, odber priamo z domu.

Zber papiera vrecový systém, odber priamo z domu.

Zber kovových obalov. Kontajner červenej farby je celoročne pristavený na dvore obecného úradu pri hlavnej bráne a je dostupný od pondelka do piatku počas stránkových hodín OcÚ /je prístupný aj v utorok a štvrtok /.

Zber použitých jedlých olejov a tukov. Je možné ich odovzdať  v zadnej časti dvora OcÚ vchod z Viničnej ulice /pri pošte/ vždy  v deň vývozu separovaného odpadu  v čase od 16.00 do 18.00 hod .

Zber bioodpadu t. j. zeleného odpadu zo záhrad
bioskládka sa nachádza pri Seneckej ceste v predĺžení Orechovej ulice. Skládka je pre verejnosť otvorená v pondelok, stredu a piatok od 8.00 hod. do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) zapojiť sa do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene.
Z tohto dôvodu Obecný úrad žiada občanov, aby na obecnom úrade nahlásili ako budú s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom nakladať.
Viac informácií (vrátane formulára) je uvedených v článku: Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene

Zber skla a PET fliaš – v obci sú celoročne rozmiestnené kontajnery žltej farby na PET fľaše a zelenej farby na sklo na týchto stanovištiach:
križovatka Trnavská – Poľná,
križovatka Trnavská – Potočná,
križovatka Trnavská -Hlavná,
Trnavská – Jadroň, Mierová, Obilná, Tabaková, Jabloňová,
križovatka Hlboká-Mostová, Bernolákova,
križovatka Svätoplukova – Budovateľská,
Družstevná bytovky, Poštová pri zdravotnom stredisku,
križovatka Nálepkova – Štúrova, Komenského, Viničná pri COOP Jednota, Železničná pri Družstevnej predajni, Hlavná pri železiarstve, Horný dvor .

Autobatérie – vývoz sa realizuje min. 2x ročne, obecný úrad obvyklým spôsobom oznámi stanovište, kde a kedy sa bude zber konať.

Elektronický a elektrický šrot

Monočánky – zberná nádoba vo vestibule obecného úradu  dostupná počas stránkových hodín OcÚ.

Obnosené šatstvo, textílie  a obuv – zberné kontajnery sú celoročne pristavené na stanovištiach: Hlavná ulica, križovatka Trnavská – Hlavná, Družstevná ulica, Mierová ulica, Hlboká ulica, Lekárenská ulica.

V obci už niekoľko rokov pôsobí zberňa starého železa PROFI-kov na Staničnej ulici.
Autošrot sa nachádza na Priemyselnej ulici. Najmenej 6xročne sú v obci pristavené veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad. Obecný úrad termín a miesto pristavenia oznámi obvyklým spôsobom.

Objednať pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov je možné:
– p. Kotvas tel. č. 0903 453803
– VPP Senec tel. č. 0903 227176
– p. Salay tel. č. 45 916297
– p. Rajnoha tel. č. 0910 524389 Objednať vývoz fekálneho odpadu je možné
– Autodoprava Gál tel. č. 45 994604
– P. Kotvas tel. č. 0903 453803

Oblasť Malé zdroje znečisťovania ovzdušia /MZZ/

Tlačivo žiadosti k stavbe MZZ je možné vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo stiahnuť: tlacivo-mzz-stavba (.pdf)
Tlačivo k uvedeniu MZZ do prevádzky je možné vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo stiahnuť: tlacivo-mzz-uzivanie (.pdf)