Ing. Denisa Danišová

referát územného plánovania, kanalizácie a dopravy

tel.: 02/40 200 606
e-mail: denisa.danisova@bernolakovo.sk

 

Oblasť územné plánovanie a investičných činností

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – studne, pre osobnú potrebu a potreby jednotlivých domácností
Ziadost-o-vydanie-povolenia-na-zriadenie-vodnej-stavby–studne (.pdf)

Žiadosť a územnoplánovacie informácie
ziadost-uzemnoplanovacia-informacia (.pdf)
Ak sa jedná o písomnú žiadosť, je potrebné uviesť celú adresu žiadateľa a parcelné číslo predmetného pozemku.

Vyjadrenia k funkčnému využitiu pozemku
tlacivo-funkcne-vyuzitie-pozemku (.pdf)

Žiadosť o záväzné /predbežné/ stanovisko obce k plánovanej investičnej činnosti
zavazne_stanovisko_obce (.pdf)
Potrebné prílohy:
– kópia z katastrálnej mapy
– kópia listu vlastníctva
– celková koordinačná situácia
– sprievodná a technická správa

 

Oblasť dopravy

Povolenia vjazdov na miestne komunikácie
ziadost-povolenie-vjazdu (.pdf)
Potrebné prílohy:
– nákres požadovaného vjazdu

Dočasne dopravné značenie miestnych komunikácií