Bc. Alena Mihályová

referát sociálnych vecí a zdravotníctva

tel.: 02/40 200 605
mail: alena.mihalyova@bernolakovo.sk

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Bernolákovo na roky 2012-2017
2012-komunitny-plan-Bernolakovo-IIa (.pdf)

Úsek sociálnych vecí:

 • zabezpečuje plnenie programov sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti
 • vedie evidenciu občanov, ktorým poskytuje sociálnu pomoc
 • prešetruje rodinné a sociálne pomery občanov a následne vypracúva správy pre potreby orgánov štátnej správy
 • vybavuje v spolupráci s ÚPSVAR žiadosti o poskytnutie dotácií na stravu, štipendium a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi zodpovedá za ich vyúčtovanie
 • spolupracuje s ďalšími štátnymi orgánmi, organizáciami, samosprávnymi orgánmi a inými subjektami, ktoré pôsobia v rámci sociálnej pomoci občanom
 • v prípade rozhodnutia ÚPSVAR o stanovení obce ako náhradného príjemcu prídavkov na dieťa zodpovedá za ich účelné vynakladanie

Úsek opatrovateľskej služby:

 • vykonáva terénnu prácu, prešetruje a posudzuje potrebu opatrovateľskej služby v domácnosti občana
 • vybavuje žiadosti a rozhodnutia o opatrovateľskej službe
 • určuje výšku úhrady za opatrovateľskú službu
 • prideľuje opatrovateľky opatrovaným občanom
 • vedie evidenciu dochádzky a čerpania dovolenky opatrovateliek
 • priebežne kontroluje prácu opatrovateliek a posudzuje rozsah úkonov podľa zdravotného stavu občanov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Ziadost_o_posudenie_odkazanosti (.pdf)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu formulár formulár
Lekarsky_nalez (.pdf)

Záznam o sociálnej anamnéze občana formulár formulár
Zaznam_o socialnej_anamneze_obcana (.pdf)

Ďalšou prílohou k žiadosti o OS ( opatrovateľskú službu) je fotokópia posledného rozhodnutia o výške dôchodku, vydaného sociálnou poisťovňou

 

Pokladňa a vedenie archívu

 • zodpovedá za vedenie pokladničnej agendy, vrátane manipulácie s finančnými prostriedkami
 • vykonáva preplácanie zúčtovaných cestovných a iných úhrad, vyplácanie zálohy na nákup tovarov a služieb vykonávaných v platbách v hotovosti
 • vykonáva predaj stravných lístkov pre zamestnancov a iných stravníkov a vedie evidenciu stravníkov–dôchodcov a iných stravníkov
 • vedie evidenciu opatrovaných k výpočtom a príjmom úhrad za opatrovateľskú službu
 • vykonáva šetrenie a vypracúva posudky a správy o povesti na fyzické a právnické osoby pre orgány činné v trestnom konaní na základe ich dožiadaní
 • vedie archív obce v súlade so zákonom o archívnictve
 • usmerňuje zamestnancov obce o nakladaní a manipulácii so spisovou agendou
 • preberá vybavené spisy z oddelení a referátov a zabezpečuje ich označenie a uloženie do archívu obce v súlade so zákonom o archívnictve
 • plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou obecného úradu podľa pokynov starostu obce a svojich nadriadených