Ing. Martin Guldan, PhD.

referát stavebný úrad

tel.: 02/40 200 617
mail: martin.guldan@bernolakovo.sk

 

Oblasť výstavby a územného plánovania

Návrh na povolenie zmeny užívania stavby

Žiadosť o o predĺženie lehoty výstavby

 

Oblasť drobných stavieb

Vydávanie stanovísk k ohláseným drobným stavbám

Vydávanie stanovísk k ohláseným udržiavacím prácam na stavbách

Vydávanie stanovísk k ohláseným stavebným úpravám na stavbách

Povoľovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení

 

Oblasť dopravy

Povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (napr. rozkopávky)

Uzávierka miestnych komunikácií

 

Oblasť číslovania budov

Určenie, zmena, zrušenie, potvrdenie súpisných a orientačných čísiel u stavieb daných do užívania pred 1.10.1976 a stavieb od 1.10.1976

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby v k.ú. Bernolákovo

Čestné vyhlásenie k vydaniu súp. čísiel

 

Formuláre sú dočasne prístupné aj na tejto adrese:
http://staryweb.bernolakovo.sk/obecurad/oddvyst/ref-drob-stavieb/ref-drob-stavieb.html