grafika


grafika
grafika grafika grafika
 

 
grafika grafika grafika
grafika grafika
grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 grafika grafika grafika
 
grafika grafika grafika
 


Nová služba pre obyvateľov Bernolákova

>>VIAC INFO<<grafika grafika grafika
 
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
 Návštevník
 Občan - Podnikateľ
 Adresár
Informácie
Hlásenie obecného rozhlasu 26.8.2016
This text will be replaced
Archív obecného rozhlasu
 

grafika


Nedajme ohňu šancu!

V období žatvy a zberu krmovín každoročne dochádza k požiarom. Ich príčinami je predovšetkým zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie slamy, vypaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, samovznietenie a technické poruchy na poľnohospodárskej technike.
(klik - celý článok)


O Z N A M
Komplexná záchranná služba s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, deti a dorast oznamuje zmeny...
(klik pre viac info...)
grafika
grafika

Základná umelecká škola oznamuje
rodičom a žiakom, že školský rok začína v pondelok 5. septembra o 10:00 hodine.
V záujme včasného zadelenia do rozvrhu hodín je nutné, aby sa žiaci prihlásili k svojim triednym učiteľom najneskôr v piatok 9. septembra, keď sa stav žiakov uzatvára.

Obec Bernolákovo pripravila pasport dopravného značenia. Prinášame vám jeho pracovnú verziu.
V rámci tohto projektu prebehne verejná diskusia s občanmi, o termíne vás budeme informovať.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce


Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie - zníženie znečisťovania ovzdušia modernizáciou vykurovacích systémov v Obci Bernolákovo.

Základná škola v Bernolákove, hľadá zamestnancov na pozície:
- učiteľka na I. stupeň s nástupom od 1.9.2016
- kuchárka s výučným listom s nástupom od 1.9.2016
- upratovačka s nástupom ihneď

Záujemkyne sa môžu hlásiť na riaditeľstve školy, alebo telefonicky na čísle 02/45993912.

Oznamujeme občanom, že obec Bernolákovo disponuje dvoma voľnými nájomnými bytmi.
V prípade záujmu, kontaktujte Mgr. Marianu Lasicovú (mariana.lasicova@bernolakovo.sk alebo 02/45993911 klapka 105) ohľadom vyplnenia potrebných formulárov a odovzdania ďalších potrebných dokladov.
Následne budú žiadosti posúdené a byty pridelené uchádzačom, ktorí vyhoveli požiadavkám v súlade s VZN č. 1/2015 o nakladaní s bytovým fondom.

SMS INFO


Vážení občania, obec Bernolákovo Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce buď prostredníctvom SMS alebo e-mailových správ. Pre odber správ zaregistrujte svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu na stránke:

http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/bernolakovo

V časopise Bernolák 3/2015 bola nesprávne uvedená informácia o e-maile a tel. čísle... svoju požiadavku na odber správ nám môžete zaslať aj na e-mailové adresy: obec@bernolakovo.sk, marcela.turinicova@bernolakovo.sk, alebo telefonicky na čísle 02/4599 3911, kl. 108.

Oznamujeme, že od 26.8.2016 do 5.9.2016 bude referát sociálnych vecí a zdravotníctva zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Oznamujeme, že od 15.8.2016 do 2. 9. 2016 bude referát Životného prostredia zatvorený, z dôvodu čerpania dovolenky.


Oznamujeme, že od 22.8.2016 do 2.9.2016 bude referát daní a miestnych poplatkov zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Oznamujeme čitateľom, že knižnica od 25.8. do 26.8. zatvorená z dôvodu choroby.


grafika

ÚRADNÁ TABUĽA najnovšie oznamy
Zámer previesť majetok - Vojtech Pokrývač, Ing. Kataríne Pokrývačovej
Zámer previesť majetok - Jaroslav Juriga, Alena Jurigová
Zámer previesť majetok - Ing. Félix Bureš, JUDr. Katarína Burešová
Predĺženie platnosti povolenia vodnej stavby "Vedecko - výskumné centrum Triblavina"
Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy
Stavebné povolenie stavby "Rodinný dom", okružná ulica, Bernolákovo, v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
Verejná vyhláška "SMARAGD Bernolákovo, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka"
Rozhodnutie o povolení stavby "Technická infraštruktúra, lokalita Poľná RZ_1 a RZ_2"
Rozhodnutie o povolení stavby "Technická infraštruktúra, lokalita Poľná RZ_1 a RZ_2"
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania
Stavebné povolenie stavby Rodinný dom, Lokalita Lúčna II
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo o zhromaždeniach obyvateľov obce
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo - Požiarny poriadok obce Bernolákovo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bernolákovo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výšky a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, základnej škole (školskom klube detí) a základnej umeleckej škole
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo - O určení názvu ulíc Figová, Slnečnicová, Stromová
Technická infraštruktúra Bernolákovo, lokalita Lúčna II.
Schválenie registra pôvodného stavu v časti katastrálneho územia Bernolákovo, lokalita Dolný Háj
Zaslanie oznámenia o zmene "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina"
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina - mapa1
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina - mapa2
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina - mapa3
Technická infraštruktúra obec Bernolákovo, lokalita RZ_1 a RZ_2
Oprava zrejmej chyby v písaní rozhodnutia o zmene umiestnenia stavby "Cesta I/61 Bratislava - Senec I/b etapa"
Rozhodnutie o povolení stavby "Projekt Triblavina, kostrová infraštruktúra, 3. etapa, SO13-SO155"
Rozhodnutie o povolení stavby "Projekt Triblavina, kostrová infraštruktúra, 3. etapa"


SPRÁVNE KONANIA životné prostredie

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Verejné obstarávanie  obce Bernolákovo - prehľad

PROJEKTY PREVENCIE KRIMINALITY
DESATORO OSTRAŽITOSTI
ZÁKLADY KRIMINALISTIKY


NKÚ - PROTOKOL
o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie

Nová mapa Bernolákova:

Odborný posudok: modulová prístavba versus murovaná prístavba ZŠ
Finančná analýza: schopnosť obce prijať návratné zdroje financovania

 

 
 Udalosti do pozornosti - STALO SA


veci verejné Kultúra zaujímavosti Šport

15.8.2016
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

30.6.2016
15. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

17.6.2016
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

13.6.2016
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

9.5.2016
Mimoriadne stretnutie rodičov vo veci prístavby ZŠ a MŠ

grafikana YOUTUBE v HD

14.3.2016
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

24.2.2016
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

8.2.2016
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

28.12.2015
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

16.12.2015
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo 2015-2022

grafikana YOUTUBE v HD

14.12.2015
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

5.11.2015
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

7. a 9.9.2015
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

26.5.2015
Návrh riešenia modernizácie verejného osvetlenia v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

22.6.2015
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

7.5.2015
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

30.3.2015
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafika
Video na YOUTUBE v HD

16.3.2015
ZÁPISNICA  anketovej komisie pre Anketu o Obecnej polícii v Bernolákove. Konečný výsledok ankety.


14.8.2016
Podvečer pre skôr narodených

10.7.2016
Detský prázdninový podvečer

26.6.2016
Otvárací koncert Kultúrneho leta 2016

3.6.2016
Dni obce Bernolákovo 2016

25.5.2016
Oslavy 10. výročia ZUŠ v Bernolákove

1.5.2016
Bernolákovský Majáles

16.4.2016
Bernolákovské ochotnícke teátro (BOT) - MAFIÁNKY

20.3.2016
Divadelné predstavenie KOLAPS

11.3.2016
Modrý piatok - Banáš

26.2.2016
Filmový klub 1.

23.2.2016
Koncert Nedvědovci

14.2.2016
Detské premietanie

13.2.2016
Karneval

12.2.2016
Modrý piatok

23.1.2016
1. Bernolákovský obecný ples

19.12.2015
Koncert Marián Varga

18.12.205
Slávnostný zápis MUDr. Šimkovej do pamätnej knihy obce

11.12.205
Modrý piatok - Geišberg

6.12.205
Mikuláš

4.12.205
Slávnostný zápis detí v Kultúrnom dome

5.12.2015
Vianočné trhy 2015

20.11.2015
Slávnostné otvorenie cyklotrasy Bernolákovo - Nová Dedinka

16.11.2015
Junior párty

20.11.2015
Modrý piatok 1

15.11.2015
Divadlo z Častej

23.10.2015
Koncert Duo Jamaha

11.10.2015
Deň úcty k starším

8.10.2015
Šarkaniáda

3.10.2015
Lampionový sprievod

27.9.2015
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných rastlín

12.9.2015
Čeklíske Echo 2015

11.9.2015
Slávnostný zápis detí v Kultúrnom dome

11.9.2015
Slávnostný zápis jubilantov

2.9.2015
Slávnostné otvorenie školského roka 2015/16

30.8.2015
Divadlo Úsmev

23.8.2015
Koncert B PLUS

8.8.2015
Slávnostný zápis detí do pamätnej knihy obce

9.8.2015
Country večer

26.7.2015
Hodové slávnosti - kolotoče

5.7.2015
Kultúrne leto - Prázdninový junior a senior deň

28.6.2015
Kultúrne leto- Trochu od nás, trochu exotiky z Kuby

21.6.2015
Zahájenie Kultúrneho leta- Letný slnovrat u Sv. Anny

5.-7.6.2015
Fotogaléria z Dní obce Bernolákovo

30.5.2015
Pérák Grand Prix 2015 - motorky
grafika
Video na YOUTUBE v HD

Pérák Grand Prix 2015 - vyhlásenie víťazov
grafika
Video na YOUTUBE v HD

FUTBAL
ŠK Bernolákovo Muži 2015/2016
-> Tabulka

22.3.2015
Futbalová nedeľa Areál Jána Popluhára v Bernolákove


21.3.2015
Volejbalový oddiel športového klubu VATEK v Bernolákove sa zúčastnil medzinárodného turnaja v Berlíne.


19.3.2015
Turnaj žiakov zo základných škôl v Bernolákove 19.3.2015
McDonald´s CUP 2014/2015


20.9.2014
Turnaj starí páni a osobnosti Československého futbalu

SPOMIENKA .
6.3.2011 v nedeľu predpoludním vo veku 75 rokov navždy dotĺklo srdce najlepšieho slovenského futbalistu 20. storočia Jána Popluhára. Venujme mu tichú spomienku Podnikatelia a podniky v obci Bernolákovo>> Zoznam podnikov a podnikateľov v obci Bernolákovo <<


v prípade požiadavky na aktualizáciu alebo zaradenie do zoznamu píšte na adresu obce Bernolákovo obec@bernolakovo.sk


grafika
grafika grafika grafika
grafika
Predpoveď počasia

smelo do starostu

facebook becnej polície

INFORMÁCIA
Zverejnené
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
Mgr. Richarda Červienku
starostu obce Bernolákovo
za rok 2014


Zverejnené
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
Mgr. Richarda Červienku
starostu obce Bernolákovo
za rok 2015grafika grafika grafika
   
grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
  správca
obec@bernolakovo.sk
prevázkovateľ
Obecný úrad Bernolákovo

grafika grafika grafika

 

grafika
 
grafika

 

grafika